Regulamin zakupów

Data utworzenia 2016-11-20
Data ostatniej modyfikacji 2019-01-18

 

§ 1. Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy Crazybiker, działający pod adresem crazybiker.pl (dalej zwany Sklepem) jest prowadzony przez firmę Omega Norbert Słupski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szaserów 115/35, NIP: 113-042-81-39, Regon: 015539316.
 2. Pod pojęciem towaru rozumie się przedmioty dostępne w Sklepie, prezentowane na stronie internetowej crazybiker.pl.
 3. Treści prezentowane w Sklepie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Opera, lub urządzenie mobilne (smartphone/tablet) z tak zwaną mobolną wersją przeglądarki internetowej, tożsamej z przeglądarkami stosowanymi w przypadku komputerów, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 2. Zasady składania zamówień

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej crazybiker.pl. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep.
 3. Jeżeli towar nie jest dostępny, Sklep poinformuje o tym Kupującego. Sklep ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy, a jeżeli Kupujący zapłacił za towar, Sklep dokona zwrotu pieniędzy w terminie 7 dni, na konto wskazane przez Kupującego.

§ 3. Cena towaru

 1. Cena podana przy towarze jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera stosowny podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Cena nie obejmuje opłat za dostawę.
 4. Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można znaleźć na stronie „Czas koszty i metody dostawy”.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz zmiany kosztów dostawy. Zmiana cen nie wpływa na wartość zamówienia złożonego przed wprowadzeniem zmiany.

§ 4. Formy płatności

 1. Sklep oferuje następujące formy płatności: 
  a. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy,
  b. za pośrednictwem usługi Płatności Shoper. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  c. za pośrednictwem międzynarodowej platformy PayPal.
 2. Szczegółowe informacje o metodach płatności dostępne są na stronie „Formy płatności”.

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep wysłane w formie wiadomości e-mail.
 2. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej, jej kooperantów oraz firmy InPost.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:
  a. w przypadku płatności przelewem - z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu,
  b. w przypadku płatności realizowanej za pośrednictwem usługi Płatności Shoper oraz PayPal - z chwilą otrzymania potwierdzenia od operatora usługi.
 4. Wysyłka zamówienia następuje w terminie określonym przy każdym towarze. Termin ten obejmuje czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do zlecenia przez Sklep wysyłki towaru. 
 5. Zamówienie jest wysyłane w terminie określonym podczas składania zamówienia na określony towar.
 6. Towary o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych czasów.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówień na określone towary. W takim przypadku Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta drogą elektroniczną.
 8. Treść zamówienia może zostać zmieniona do momentu przekazania zamówienia do realizacji. W takim przypadku, prosimy o kontakt mailowy na adres: sklep@crazybiker.pl.
 9. W przypadku wyboru płatności przelewem i nieopłacenia przesyłki w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, Sklepowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamówienie zostaje anulowane.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
 11. Sklep wystawia na każdy zakupiony towar paragon, który jest dołączany do przesyłki z towarem lub wysyłany drogą elektroniczną na adres email Klienta podany w trakcie składania zamówienia.
 12. Szczegóły techniczne, dotyczące realizacji zamówień dostępne są na stronach "Czas realizacji zamówienia" oraz "Czas i koszty dostawy".

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy/Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony, nie był używany i znajduje się w oryginalnym opakowaniu. Uprawnienie powyższe przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.
 2. Sklep jest obowiązany do dostarczenia towarów wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania towaru bezpośrednio Kupującemu lub wybranemu przez niego przewoźnikowi.
 3. Chęć dokonania zwrotu z tytułu odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sklepowi na stosownym formularzu. 
 4. Zwracany lub reklamowany towar należy przesyłać na adres:
  Omega Norbert Słupski, ul. Szaserów 115/35, 04-349 Warszawa
  z dopiskiem „Zwrot” lub „Reklamacja”.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 6. Kupujący odstępujący od umowy zakupu w wyniku Zwrotu lub Reklamacji zobowiązany jest do zachowania paragonu, stanowiącego dowód zakupu.
 7. Do przesyłki z reklamowanym towarem należy dołączyć pismo wskazujące przyczynę reklamacji oraz żądanie wymiany na towar wolny od wad lub odstąpienia od umowy.
 8. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sklep dokona zwrotu płatności na konto wskazane przez Kupującego.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, płatność zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zwrotu, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 10. W przypadku zwrotów, jak i reklamacji Sklep gwarantuje zwrot ceny towaru, oraz kosztów pierwotnej dostawy.
 11. Koszt odesłania towaru z tytułu odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.
 12. W przypadku uznania reklamacji, Sklep w zależności od żądania Kupującego wymieni towar na nowy i prześle go na koszt własny do Klienta lub zwróci należność za towar podlegający reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci również poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.
 13. Sklep rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru.
 14. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując zakupu w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, brak zgody uniemożliwia realizację zamówienia przez Sklep.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Omega Norbert Słupski.
 3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. W celu realizacji zamówienia, w Sklepie przetwarzane są następujące dane Kupującego:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • adres zamieszkania,
  • adres dostawy (jeśli inny niż adres zamieszkania),
  • adres IP komputera z którego składane jest zamówienie,
  • numer konta bankowego
 5. Zgodnie z dyrektywą RODO, Kupujący zachowuje prawo dostępu do:
  • dostępu do Twoich danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych),
  • sprostowania (poprawienia) danych,
  • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie
  • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych)
  • przeniesienia danych do innego administratora.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie crazybiker.pl.
 4. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Omega Norbert Słupski
ul. Szaserów 115/35, 04-349 Warszawa
crazybiker.pl
sklep@crazybiker.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl